Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà - (PVSD)  trước đây là Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà - SOTRACO được thành lập theo Quyết định số 1593 QĐ/BXD ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển XN Sông Đà 12.6 - Công ty CP Sông Đà 12 - Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty Cổ phần. Đổi tên theo quyết định số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2010 ngày 29/6/2010 của Đại hội đồng cổ đông bất thường; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã doanh nghiệp 0500444772 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 21/7/2010 Chi tiết

Đối tác

 • Đối tác1
 • Đối tác2
 • Đối tác3
 • Đối tác4
 • Đối tác5
 • Đối tác6
 • Đối tác7
 • Đối tác8
 • Tin Tập đoàn dầu khí
 • Tin TCT Sông Đà
 • Tin kinh tế xã hội

Videos

Cars Toons + ENGLISH + Mater's Tall Tales
Adv