Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Bổ nhiệm Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

-          Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;

-          Quyết định số 52/CT-HĐQT, ngày 12/9/2010 của HĐQT Công ty về việc Ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức - Quản lý CBCNV và tiền lương;

-          Nghị quyết số 08/CT-HĐQT, ngày 26/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty;

Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2010 -:- 2015.

Tình hình hoạt động SXKD thực tế hiện nay của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: Trần Anh Đức.

-          Nghề nghiệp: Cử nhân TCKT, Thạc sỹ QTKD.

-          Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác: Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

-          Bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

-          Thời gian: Kể từ ngày 01/11/2012.

Điều 2: * Nhiệm vụ cụ thể của Ông Trần Anh Đức do Ông Tổng Giám đốc Công ty phân công thực hiện.

* Ông Trần Anh Đức được hưởng mức lương và các khoản phụ cấp theo Quy định của Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà): Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban chức năng trong Công ty; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Trần Anh Đức căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                   T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-                Đảng ủy Cty (b/c);                                                            Chủ tịch

-                Các UV HĐQT, TV BKS Cty;

-                Công đoàn, Đoàn TN (đ/b);

-                Như điều 3 (t/h);

-                Website Công ty;

-                Lưu HĐQT, TCHC Cty.                                        

 

                                                                                                   Đinh Mạnh Thắng

E-mail
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: